Aptech accp2005 EPC Retake

Date: July 29 2008

Elementary Programming with C

Question 1: [2]
Khai báo các hàm sau:
– Tính tổng N số tự nhiên đầu tiên (1 – N).
– Tính chu vi đường tròn có bán kính R (int).
– Tính tổng N số nguyên tố đầu tiên (1, 3, 5, …, N).
– Hàm nhận vào 1 chuỗi và trả về kí tự cuối cùng của chuỗi đó.
ví dụ:

Hàm trả về tổng hai số tự nhiên:
int add(int a, int b);

Question 2: [8]
Viết chương trình thực hiện các chức năng sau:
– Hiển thị “N = ” và cho phép nhập vào một số nguyên dương.
– Cho phép nhập vào N chuỗi.
– In ra các chuỗi đã nhập.
– In ra tổng số chuỗi có chứa “31-Aug-05”.
– In ra các chuỗi thỏa mãn điều kiền trên.
Chương trình chia ra làm 3 phần.
– Phần 1: Cho phép nhập N và các chuỗi.
– Phần 2: In ra các chuỗi đã nhập.
– Phần 3: Tính và in ra các chuỗi thỏa mãn điều kiện.

Ví dụ:

N = 4
a[0] = Wed, 31-Aug-05
a[1] = Mon, 29-Aug-05
a[2] = 22-12-08
a[3] = 31-Aug-05, Wednesday

All string:
Wed, 31-Aug-05
Mon, 29-Aug-05
22-12-08
31-Aug-05, Wednesday

Total string contains “31-Aug-05”: 2

String(s)
Wed, 31-Aug-05
31-Aug-05, Wednesday

Question 3: [15]
Viết chương trình thực hiện các chức năng sau:
– Hiển thị menu:

1. Input N.
2. Input array elements
3. Calculate total of all positive odd number in the array.
4. Display all number.
5. Exit.

– Khi người dùng chọn 1: Cho phép nhập vào 1 số dương.
– Khi người dùng chọn 2: Tính M = 1 + 2 + 3 + … + N rồi cho người dùng nhập vào M số dương trong khoảng từ -100 đến 100).
– Khi người dùng chọn 3: In ra tổng của các số dương lẻ trong mảng đã nhập ở 2.
– Khi người dùng chọn 4: Hiển thị tất cả các số trong mảng đã nhập ở 2 theo định dạng:
+ Dòng 1 là phần từ đầu tiên, dòng 2 là 2 phần từ tiếp theo, dòng 3 là 3 phần tử tiếp theo dòng 2…
+ Các phần từ phải được đặt trong ô 3 kí tự và cách nhau 1 dấu cách.
Ví dụ:

N = 4
M = 1 + 2 + 3 + 4 = 10
a[0] = 1
a[1] = 12
a[2] = -22
a[3] = 18
a[4] = -33
a[5] = 26
a[6] = 40
a[7] = 5
a[8] = -11
a[9] = 3

Total of all positive odd number: 9
All number:
1
12 -22
18 -33  26
40   5 -11
3

– Khi người dùng chọn 5: Thoát chương trình.

Advertisements

One thought on “Aptech accp2005 EPC Retake

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s