Đề thi thử thực hành C

Thời gian thi: 120 phút.
Tổng điểm: 25
Số câu: 3

Lưu ý: Câu 1 phải được ghi trong baithi1.c Câu 2 phải được ghi trong baithi2.c Câu 3 phải được ghi trong baithi3.c
Các bài làm đúng nhưng ghi sai tên tập tin sẽ bị bỏ qua và cho 0 điểm.

 1. (2/25)
  Viết khai báo của các hàm thực hiện các công việc sau:
  a) Tìm giá trị lớn nhất của mảng số thực gồm n phần tử.
  b) Tìm điểm lớn nhất (số thực) cho mảng sinh viên gồm n phần tử.
  c) Sắp xếp mảng số nguyên gồm n phần tử.
  d) Ghi mảng số thực xuống tập tin (cần chỉ ra tên tập tin để ghi).
  Ví dụ, khai báo của hàm kiểm tra ba số a, b, c có phải tam giác hay không int tamgiac(double a, double b, double c);
 2. (10/25)
  Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
  a) Nhập số phần tử n của mảng trong khoảng 5 tới 10
  b) Nhập giá trị cho n chuỗi
  c) Tìm độ dài lớn nhất và in ra độ dài đó
  d) Sắp xếp mảng chuỗi và in ra
  Các công việc phải được viết thành hàm. (a) viết thành NhapSoPhanTu, (b) viết thành
  NhapMang, (c) viết thành TimGTLN, (d) viết thành SapXepMangInMang.
 3. (13/25)
  Viết chương trình cho phép lựa chọn các chức năng sau:
  Giả sử chúng ta thao tác trên mảng nguyên hai chiều int a[30][30] phần tử.

  1 – Nhập số hàng m và số cột n và các giá trị phần tử
  2 – In mảng đã nhập
  3 – In ra các phần tử chính phương (các phần tử khác biến thành dấu sao)
  4 – In ra các phần tử nguyên tố (các phần tử khác biến thành dấu sao)
  5 – In ra tổng theo hàng và theo cột của mảng (mỗi cột một tổng, mỗi hàng một tổng)
  6 – Thoát khỏi chương trình

  Mỗi chức năng phải viết thành một hàm, trừ chức năng thoát khỏi chương trình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s